Vergunningen voor windpark onherroepelijk

19-09-2018

De bouw van Windpark Weijerswold is een stuk dichterbij gekomen. De Raad van State heeft op 19 september 2018 de beroepen tegen het bestemmingsplan en de omgevingsvergunningen voor het windpark ongegrond verklaard. Daarmee zijn het bestemmingsplan en de vergunningen voor de vier windmolens nabij Weijerswold in de gemeente Coevorden onherroepelijk. 

Uitspraak Raad van State 
De drie beroepen die zijn ingesteld tegen het vastgestelde bestemmingsplan en de verleende omgevingsvergunningen voor het windpark zijn door de Raad van State (RvS) ongegrond verklaard. Dat staat in de uitspraak van de RvS van 19 september 2018. De volledige uitspraak kunt u hier lezen.

Met deze uitspraak zijn het bestemmingsplan en de vergunningen onherroepelijk. Dat betekent dat hiertegen geen bezwaar meer kan worden gemaakt of beroep kan worden ingesteld. De bouw van het windpark is hiermee een stuk dichterbij gekomen.

Er waren drie beroepschriften ingediend tegen het bestemmingsplan en de verleende omgevingsvergunningen. Op 14 juni 2018 was de zitting bij de Raad van State hierover. De indieners van de beroepschriften, het bevoegd gezag (de gemeente Coevorden) en de initiatiefnemers van Windpark Weijerswold konden vragen van de staatsraden (de rechters) beantwoorden en hun standpunten naar voren brengen tijdens de zitting.

Voorlopige planning
Voordat de bouw van de windmolens daadwerkelijk begint, moeten er nog wel veel praktische bouwvoorbereidingen worden gedaan. Deze worden de komende tijd door ons verder opgepakt.
De voorlopige planning is nu dat de bouw van de windmolens medio 2019 begint. Als er meer duidelijkheid is over de planning, melden we dat via onze nieuwsbrief en deze website.

Ook voeren we de afspraken uit die met omwonenden zijn gemaakt. Dit zijn afspraken met betrekking op onder andere planschade, geluid, slagschaduw en financiële tegemoetkoming.

Ontheffing Wet natuurbescherming
Er loopt nog wel een procedure met betrekking tot de ontheffing Wet natuurbescherming voor het windpark. Deze ontheffing is verleend door Gedeputeerde Staten van de provincie Drenthe, maar daartegen zijn drie bezwaarschriften ingediend. Gedeputeerde Staten hebben deze bezwaren, conform het advies van de onafhankelijke bezwarencommissie, niet-ontvankelijk verklaard. De indieners van de bezwaren zijn hiertegen in beroep gegaan bij de rechtbank Noord-Nederland. Deze beroepschriften worden nog behandeld door de rechtbank. Zodra daar meer over bekend is, wordt dat ook gemeld via onze nieuwsbrief en deze website.

© Windpark Weijerswold 2016