Veelgestelde vragen

Hier vindt u de veelgestelde vragen over de windmolen. Staat uw vraag of antwoord er niet tussen? Neem dan gerust contact met ons op door een e-mail te sturen naar info@windinweijerswold.nl

 

Over de windmolens

De initiatiefnemers van het windpark zijn energiebedrijf Pure Energie en coöperatie Windunie. Samen met een aantal grondeigenaren willen zij lokale, groene energie produceren in en voor de gemeente Coevorden.

Om te bepalen of een locatie geschikt is voor windmolens, kijkt men naar onder andere natuurwaarden, landschapswaarden, woningen in de omgeving, de aanwezigheid van hoogspanningslijnen, gasleidingen, wegen, bedrijven, wettelijke normen voor geluid en slagschaduw en natuurlijk of het er voldoende waait. 

De vier windmolens samen besparen naar verwachting 23.400 ton tot 29.250 ton CO2-uitstoot. Dat staat gelijk aan het planten van 1.170.000 tot 1.462.500 bomen.

De windmolens krijgen een ashoogte tussen 99 en 122 meter en een rotordiameter tussen de 115 en 136 meter.

De vier windmolens samen wekken per jaar naar verwachting 40 miljoen tot 50 miljoen kilowattuur (kWh) op. Ter vergelijking: dat is evenveel als 12.500 tot 15.625 huishoudens per jaar verbruiken.

Een andere vergelijking: in 2017 was het totale elektriciteitsverbruik (zakelijk en particulier) in de gemeente Coevorden 263,6 miljoen kWh. Bron: www.energieinbeeld.nl. Met een opbrengst van 40 miljoen tot 50 miljoen kWh kunnen de windmolens 15 tot 19 procent van dit verbruik dekken.

Ja, in principe wel. Maar een molen staat ook wel eens stil. Bijvoorbeeld voor onderhoud of als het niet waait. Een molen wordt ook wel eens stilgezet om slagschaduw op nabijgelegen woningen te voorkomen (bij een bepaalde stand van de zon).

Algemene informatie over windenergie is te vinden op onderstaande websites:

www.windvoorjou.nl 
Op deze website van Natuur & Milieu is informatie te vinden over windenergie op land. Ook leest u hier ervaringen van mensen die in de buurt van een windpark wonen. 

www.nwea.nl 
De Nederlandse Wind Energie Associatie (NWEA) behartigt de belangen van windenergie. In de NWEA werken alle organisaties en bedrijven die in Nederland actief zijn op het gebied van windenergie samen.

www.windenergie.nl 
Deze site gaat over windenergie op land. De site richt zich speciaal op professionals, dus iedereen die beroepshalve te maken heeft met windenergie.

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief. Of bekijk regelmatig onze website.

De Procedure

Participatie

Participatie is van groot belang in windmolenprojecten. Mensen willen betrokken worden bij het project en meedelen in de opbrengsten van windenergie. Er is van alles mogelijk op dit gebied, denk bijvoorbeeld aan de realisatie van een dorpsmolen of het kopen van obligaties. De participatiemogelijkheden kunnen per windproject verschillend zijn.

Gevolgen van windmolens

De draaiende rotorbladen en de bewegende delen van een windmolen, zoals de tandwielen, maken geluid. Dit geluid is niet constant en hangt af van de windsnelheid. De afgelopen jaren is veel geïnvesteerd in de ontwikkeling van geluidsarme windturbines. Dit is bereikt door betere geluidsisolatie, verlaging van het toerental en een verbeterd ontwerp van de rotorbladen.

Om geluidsoverlast voor omwonenden zo beperkt mogelijk te houden zijn wettelijke normen opgesteld. Als grens voor het geluid van windmolens is een jaargemiddelde waarde van maximaal 47 dB Lden vastgelegd. Deze waarde geldt op de gevel van geluidsgevoelige objecten, zoals woningen. Windpark Weijerswold zal voldoen aan deze geluidsnorm.

Meer daarover leest u in het bestemmingsplan, op pagina 16, 17 en 18. Klik daarvoor hier.

Met slagschaduw wordt de schaduw bedoeld die de wieken van de molen kunnen veroorzaken. Dit doet zich vooral voor als de zon laag staat. In de wetgeving zijn voorschriften opgenomen om hinder door slagschaduw te beperken. Om overlast door slagschaduw tegen te gaan worden windmolens soms tijdelijk stilgezet.

De exacte situatie kunt u zien op pagina 24, 25 en 26 van het bestemmingsplan. Klik daarvoor hier.

De juridische grondslag voor planschade is artikel 6.1 Wet ruimtelijke ordening. De procedure voor het vragen van planschade, de schade zoals waardedaling van woningen, is gekoppeld aan de ruimtelijke besluitvorming. Op grond van deze besluitvorming wordt de realisatie van windmolens mogelijk gemaakt. Als dit tot planschade leidt kan een planschadeverzoek worden ingediend bij de overheid die het besluit heeft genomen door middel van een schriftelijk verzoek. Dit verzoek kan worden ingediend tot 5 jaar na het onherroepelijk worden van de plan maatregel.
De plaatsing van windmolens heeft een positief effect op de werkgelegenheid. Tijdens de bouw worden veelal lokale aannemers ingezet voor bijvoorbeeld de realisatie van civiele werken (kraanopstelplaatsen, wegen) of fundatiewerk. In de beheerfase zijn monteurs vereist voor het onderhoud van de windmolens. Om stilstand tot een minimum te beperken worden vaak lokaal monteurs geworven omdat deze snel beschikbaar zijn in geval van storingen.

© Windpark Weijerswold 2016