Waar staan we nu?

Op 22 maart 2016 nam de gemeenteraad van Coevorden een positief besluit met betrekking tot de ontwikkeling van Windpark Weijerswold. Vervolgens is de planologische procedure inclusief de uitvoer van verschillende onderzoeken voor het realiseren van de windmolens in gang gezet. 
Inmiddels zijn de omgevingsvergunningen voor het windpark onherroepelijk. Dat betekent dat hiertegen geen bezwaar meer kan worden gemaakt of beroep kan worden ingesteld. Hieronder schetsen we hoe de procedure om op dit punt te komen, is verlopen.

Omgevingsvergunningen verleend en bestemmingsplan vastgesteld
Voorafgaand aan het verlenen van de vergunning is een ontwerp-beschikking opgesteld. Die werd tegelijk met het ontwerp-bestemmingsplan ter inzage gelegd en iedereen die wilde, kon in deze periode deze stukken lezen en de gelegenheid om hierop eventueel een zienswijze in te dienen. Daar kunt u hier meer over lezen.
Er is een antwoord geformuleerd op de ingediende zienswijzen. Vervolgens besloot het college van Burgemeester en Wethouders (B&W) van de gemeente Coevorden op 20 juni 2017 het bestemmingsplan ter vaststelling voor te leggen aan de gemeenteraad. Daar kunt u hier meer over lezen.
Op 11 juli 2017 besloot de gemeenteraad van Coevorden het bestemmingsplan vast te stellen. Daardoor kon het college van B&W de omgevingsvergunningen verlenen. Daar kunt u hier meer over lezen.
De vergunningen zijn vervolgens verleend en lagen samen met het definitieve bestemmingsplan zes weken ter inzage. Daar kunt u hier meer over lezen. 

Beroepen ingesteld, bestemmingsplan en vergunningen onherroepelijk
Er werden vervolgens in totaal drie beroepen ingesteld tegen het bestemmingsplan en de vergunningen. Deze zijn op 14 juni 2018 behandeld op een zitting bij de Raad van State.
Op 19 september 2018 deed de Raad van State uitspraak: de beroepen werden ongegrond verklaard. Daarmee zijn het bestemmingsplan en de omgevingsvergunningen onherroepelijk geworden. Dat betekent dat hiertegen geen bezwaar meer kan worden gemaakt of beroep kan worden ingesteld. Meer daarover leest u in dit bericht.

Hoger beroep tegen ontheffing Wet natuurbescherming 
Verder besloten Gedeputeerde Staten van de provincie Drenthe een ontheffing ingevolge de Wet natuurbescherming (Wnb) te verlenen voor het windpark. Daar kunt u hier meer over lezen.
De aanvraag, het besluit en de bijbehorende stukken van de verleende ontheffing van de Wet natuurbescherming lagen zes weken ter inzage.
Hierop zijn in totaal drie bezwaarschriften ingediend. Deze zijn door Gedeputeerde Staten van de provincie Drenthe, conform het advies van de onafhankelijke bezwarencommissie, niet-ontvankelijk verklaard. Daartegen is beroep ingesteld en daarover werd op 16 januari 2019 een zitting gehouden bij de rechtbank Noord-Nederland. De rechtbank heeft op 10 april 2019 dit beroep ongegrond verklaard.
De indieners van het beroep hebben hierop hoger beroep ingesteld bij de Raad van State. Er zal daarom een zitting worden gehouden bij de Raad van State en daarna volgt de uitspraak hierover. Het is op dit moment nog niet duidelijk wanneer de zitting dient en derhalve ook nog niet wanneer de uitspraak komt. Zodra daar meer over bekend is, melden we dat via onze nieuwsbrief en onze website.

Bouw windpark in voorbereiding 
Inmiddels zijn we bezig met de voorbereidingen op de bouw van het windpark. De huidige planning is dat de bouw begin 2020 gaat beginnen. Meer hierover leest u in dit nieuwsbericht.

© Windpark Weijerswold 2016